Υπηρεσίες φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα

Οι συνεργάτες μας προσφέρουν πελατο-κεντρικές υπηρεσίες συμβουλών και υποστήριξης σε φυσικά πρόσωπα, όπως: υπηρεσίες φορολογικής συμμόρφωσης, φορολογικού σχεδιασμού και φορολογικές συμβουλών σχετικά με τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα, τις επενδύσεις τους και των περιουσιακών στοιχείων τους. Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε τη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, την διαχείριση των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων, την υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου και τον επωφελή φορολογικό σχεδιασμό.