Υπηρεσίες

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες προσπαθώντας να κατανοήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τις επιχειρηματικές τους ανάγκες και προσθέτοντας με αυτό τον τρόπο αξία στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.
Η επιτυχία μας οφείλεται στο συνδυασμό της άριστης γνώσης των δραστηριοτήτων των πελατών μας και στην εμπειρία και ικανότητα των εξειδικευμένων τμημάτων μας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία μας είναι οι ακόλουθες

Λογιστικές Υπηρεσίες

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Επίβλεψη λογιστηρίων
 • Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων για εσωτερική χρήση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με με την εταιρική νομοθεσία.
 • Ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Φορολογικές Υπηρεσίες

 • Φορολογικός σχεδιασμός για φυσικά και νομικά πρόσωπα
 • Αποφυγή διπλής φορολογίας
 • Ετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ΦΠΑ

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

 • Αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Δημιουργία του εγχειριδίου διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου
 • Ανάθεση υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου

Εταιρική Χρηματοδότηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Αποτιμήσεις
 • Συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Ανεξάρτητες μελέτες και έρευνες
 • Αναδιοργανώσεις εταιριών και μελέτες αύξησης κεφαλαίων
 • Διαδοχή επιχειρήσεων
 • Στρατηγικός προγραμματισμός
 • Μελέτες βιωσιμότητας

Υπηρεσίες για Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ)

 • Εκπαίδευση
 • Μετατροπές των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
 • Ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το ΔΠΧΠ

Οι έμπειροι φοροτεχνικοί μας παραμένουν στη διάθεσή σας για να συζητήσουν μαζί σας οποιοδήποτε θέμα και να σας παρασχέσουν ειδικές επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις του κάθε προβλήματος.