Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το είδος της επιχείρησής σας, αναλαμβάνουμε όλες τις υπηρεσίες μισθοδοσίας σας διασφαλίζοντας την συμμόρφωση της επιχείρησής σας με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας μας περιλαμβάνουν τον υπολογισμό της μηνιαίας μισθοδοσίας, τον υπολογισμό των νόμιμων επιδομάτων (Χριστούγεννα, Πάσχα και διακοπών) και άλλων επιδόματα που παρέχονται στους εργαζομένους, τον υπολογισμός της νόμιμης αποζημίωσης σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης, την προετοιμασία των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών, τις ημερολογιακές εγγραφές μισθοδοσίας, και την προετοιμασία ετήσιας συνοπτικής κατάσταση των εσόδων και των φόρων που παρακρατούνται για κάθε εργαζόμενο σύμφωνα με την ελληνική φορολογική νομοθεσία.